Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de Stichting Hilversum Marketing, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.

Denkt u hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Stichting Hilversum Marketing heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren en het beoordelen van uw aanvraag.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Als u een klacht heeft of bezwaar wil maken.
Bewaren van persoonsgegevens

Stichting Hilversum Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Stichting Hilversum Marketing zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als hier een rechtmatige grondslag voor is. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Stichting Hilversum Marketing neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te verwijderen. Stichting Hilversum Marketing reageert in ieder geval binnen vier weken op dit verzoek. U kunt hiervoor per e-mail een verzoek indienen info@hilversummarketing.nl

Datalekken

Ondanks inspanningen kunnen incidenten helaas niet altijd worden voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail een website waar te veel informatie op staat. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat Stichting Hilversum Marketing daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en, indien nodig, de betrokken persoon over het datalek inlichten. Denkt u dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct bij Stichting Hilversum Marketing via deze link of per e-mail info@hilversummarketing.nl

Websitebezoek

Voor informatie over de gegevens die wij opslaan in het kader van het websitebezoek zie de Cookieverklaring.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@hilversummarketing.nl

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? U heeft dan ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.